PAKALPOJUMI

Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas pakalpojumos ietilpstošo darbu saraksts

Saskaņā ar MK 09.12.2008. noteikumiem Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu".  

1. Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piegulošā zemes gabala sanitārā kopšana
1.1. Mājai piesaistīts zemes gabals    
1.1.1. Ielas un ietves uzkopšana Katru darba dienu
1.1.2. Iebrauktuves un celiņu (asfalts/bruģis) uzkopšana  
1.1.3. Gājēju celiņu (asfalts/bruģis) uzkopšana  
1.1.4. Atkritumu urnu apkope un iztukšošana  
1.1.5. Citi darbi                              Pēc nepieciešamības
1.2. Koplietošanas telpas  
1.2.1. Kāpņu telpu sausā uzkopšana 1 reizi nedēļā
1.2.2. Kāpņu telpu mitrā uzkopšana pēc iedzīvotāju pieprasījuma
1.2.3. Kāpņu margu mazgāšana 1 reizi mēnesī
1.2.4. Kāpņu telpu sienu mazgāšana 1 reizi gadā
1.2.5. Koplietošanas telpu kopšana pēc iedzīvotāju pieprasījuma
1.2.6. Koplietošanas telpu logu mazgāšana 2 reizes gadā
1.2.7. Citi darbi                           
Bēniņu un pagraba telpas slēgtas nepiederošām personām pastāvīgi
     
1.3. Citi obligāti veicamie piesaistītā zemes gabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas pakalpojumi
1.3.1. Deratizācija (grauzēju iznīcināšana) Pēc vajadzības
1.3.2. Dezinsekcija (insektu iznīcināšana) Pēc vajadzības
1.3.3. Lielgabarīta atkritumu izvešana 1 reizi gadā
1.3.4. Lapu un zaru izvešana 1 reizi gadā
1.3.5. Ieejas mezglu jumtiņu tīrīšana 1 reizi gadā
1.3.6. Lāsteku un sniega tīrīšana no jumta Pēc nepieciešamības
1.3.7. Valsts karoga pacelšana Pēc nepieciešamības
2. Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un uzturēšana  
2.1. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas  
2.1.1. Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana  
2.1.2. Sistēmas apsekošana (skaitītāju, ventiļu, nosēdaku, sūkņu, izolācijas), apsekošanas aktu noformēšana un saglabāšana. 1 reizi ceturksnī
2.1.3. Sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana 1 reizi ceturksnī
2.1.4. Kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana un rādījumu fiksēšana 1 reizi mēnesī
2.1.5. Avārijas izsaukumi 24h diennaktī (tālr. 63122330)  
2.1.6. Citi darbi                             
2.2. Siltumapgādes sistēma  
2.2.1. Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana  
2.2.2. Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu 1 reizi gadā
2.2.3. Sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude 1 reizi gadā
2.2.4. Apkures sistāmas atgaisošana Pēc nepieciešamības
2.2.5. Siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana 1 reizi gadā
2.2.6. Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana 1 reizi ceturksnī
2.2.7. Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana 1 reizi nedēļā
2.2.8. Tiešās darbības regulatoru pārbaudē un ieregulēšanā 1 reizi nedēļā
2.2.9. Elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts 1 reizi mēnesī
2.2.10. Elektronisko regulatoru uzraudzīšana 1 reizi mēnesī
2.2.11. Kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība 1 reizi nedēļā
2.2.12. Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizēšana Pēc grafika
2.2.13. Siltumskaitītāja darbības uzraudzība 1 reizi mēnesī
2.2.14. Bojāto noslēgventiļu nomaiņa siltumapgādes sistēmā Pēc nepieciešamības
2.2.15. Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa Pēc nepieciešamības
2.2.16. Skaitītāju rādījumu regulāra nolasīšana un to fiksēšana 1 reizi mēnesī
2.2.17. Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšna telpu apkurē un karstā ūdens padevē Pēc nepieciešamības
2.2.18. Citi darbi                            Pēc nepieciešamības
2.3. Elektroapgādes sistēma  
2.3.1. Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana (lampiņu maiņa) Pēc nepieciešamības
2.3.2. Elektrosadales skapja un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana 1 reizi ceturksnī
2.3.3. Elektrosadales sistēmas testēšana 1 reizi ceturksnī
2.3.4. Koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana 1 reizi mēnesī
2.3.5. Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūru, slēdžu, automātu u.c. pārbaude 1 reizi mēnesī
2.3.6. Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūru, slēdžu, automātu u.c. nomaiņa Pēc nepieciešamības
2.3.7. Citi darbi                             
2.4. Mājas konstruktīvie elementi  
2.4.1. Koplietošanas telpu logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana 1 reizi mēnesī
2.4.2. Mājas apmales un drenāžas sistēmas apsekošana un tīrīšana 1 reizi ceturksnī
2.4.3. Mājas inženiertīklu aku apsekošana un tīrīšana 1 reizi ceturksnī
2.4.4. Lietus ūdens notekcauruļu apsekošana un tīrīšana 1 reizi ceturksnī
2.4.5. Jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un atkritumu vadu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana  1 reizi ceturksnī
2.4.6. Fasādes, balkonu, lodžiju, nojumju apsekošana 1 reizi gadā
2.4.7. Dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbūve un tīrīšana 1 reizi gadā
2.4.8. Ventilācijas vadu, režģu un jumtiņu krāsošana Pēc nepieciešamības
2.4.9. Siltumvadu pārbaude 1 reizi gadā
2.4.10. Ugunsdrošības sistēmas uzturēšana, apsekošana un darbības tehniskā pārbaude 1 reizi ceturksnī
2.4.11. Citi darbi                             
2.5. Plānoto nākamo periodu izdevumu aprēķins kārtējiem remonta darbiem  
2.6. Avārijas dienesta pakalpojumi avārijas novēršanai 24 stundas diennaktī
3. Mājas pārvaldīšanas izdevumi  
3.1. Finanšu uzskaite Katru dienu
3.1.1. Maksājumu aprēķini 1 reizi mēnesī
3.1.2. Komunālo pakalpojumu aprēķina atskaite dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem Katru mēnesi
3.1.3. Dzīvokļu īpašumu īpašnieku norēķinu uzskaite Katru dienu
3.1.4. Dzīvokļu īpašumu īpašnieku maksājumu pieņemšana Katru dienu
3.1.5. Dzīvokļu īpašumu īpašnieku informēšana par izmaiņām pakalpojumu tarifos. Pēc nepieciešamības
3.1.6. Norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem. Katru dienu
3.1.7. Nodokļu pārskatu sastādīšana. 1 reizi mēnesī
3.1.8. Gada pārskatu sagatavošana 1 reizi gadā
3.1.9. Īpašuma uzturēšanas plānoto un faktisko pārskatu sastādīšana 1 reizi mēnesī
3.1.10. Remonta darbu tāmēšana Pēc nepieciešamības
3.1.11. Mājas atjaunošanas līdzekļu uzkrāšana Pēc nepieciešamības
3.1.12. Finanšu un grāmatvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formā Katru dienu
3.1.13. Citi darbi                             
3.2. Juridiskie pakalpojumi Pastāvīgi 
3.3. Lietvedība Pastāvīgi 
3.4. Pārvaldnieka pakalpojumi Pastāvīgi 
3.5. Apkalpošana klientu apkalpošanas centrā. Pastāvīgi