SVARĪGI JAUNUMI

Cienījamie klienti!

SIA „TUKUMA NAMI” rēķinus var apmaksāt: 

veikala “MAXIMA” kasēs (Pakalpojuma cena 0.50 EUR);

 visās NARVESEN tirdzniecības vietās (Pakalpojuma cena 0.60 EUR);

VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļās (Pakalpojuma cena 0.50 EUR);

kā arī izmantojot internetbanku.

Lai ērti veiktu rēķinu apmaksu, izvēlies kādu no VAS "Latvijas Pasts" pasta nodaļām. Tuvākās nodaļas adresi un darba laiku noskaidro www.pasts.lv vai zvanot uz 27008001. Rēķinu apmaksāt var arī pie pastnieka, kurš ieradīsies jūsu norādītajā adresē!


Informējam!

Ūdens skaitītāju rādījumus jānoziņo katru mēnesi no 25. līdz mēneša pēdējam datumam.

1. Par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu katra dzīvokļa īpašnieks/īrnieks var iepazīties ar tam piešķirto lietotāja kodu un paroli www.tukumanami.lv mājas lapā, kā arī SIA „Tukuma nami” grāmatvedībā, Kurzemes ielā 9, Tukumā. 

 • Ugunsdrošības instrukciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem U-1 lūdzam skatīt sadaļā : PIELIKUMI 

Informācija par dzīvojamo telpu īres maksu Tukuma novada pašvaldībai piederošajā dzīvojamā fondā

 • Ar 2023.gada 1.janvāri stājas spēkā Tukuma novada Domes Saistošie noteikumi Par Tukuma novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu , kas nosaka Tukuma novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu un dzīvojamo telpu klasifikāciju un īres maksas noteikšanas kārtību. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā no 01.01.2023. spēku zaudē Tukuma novada Domes 2019.gada 25.aprīļa lēmums "Par Tukuma novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas peļņas daļas noteikšanu Tukuma pilsētā" (prot. Nr.6, 38.§). 

Tukuma pilsētā Tukuma novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksa ar 01.01.2023. noteikta:

- labiekārtotiem dzīvokļiem (ūdensvads, kanalizācija, centrālā apkure) 1,20 euro/m² mēnesī;
- daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem (ūdensvads un/vai kanalizācija, malkas apkure) 0,90 euro/m² mēnesī;
- dzīvokļiem bez ērtībām 0,60 euro/m² mēnesī.
Ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, jaunā īres maksa tiek noteikta no 2023.gada 1.jūnija.

 • Saskaņā ar Ministru kabineta  09.12.2008. noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”

* maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju tiek aprēķināta proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam;

* maksa par elektroenerģiju mājas koplietošanas telpu apgaismošanai, kā arī kopīpašumā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju ierīču darbināšanai – atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam;

* maksas par patērēto ūdeni un kanalizāciju aprēķins tiek veikts balstoties uz dzīvojamā mājā uzstādīto skaitītāju rādījumiem;

* dzīvokļos, kuros nav deklarēta neviena persona, aprēķins tiek veikts kā par vienu deklarēto personu.

 • 2022.gada 5.septembrī ir noslēgts jauns Ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums Nr.UK517/22-F ar SIA „Tukuma ūdens” (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem SIA „TUKUMA NAMI” (turpmāk – Pārvaldnieks) apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kas stājas spēkā š.g. 1.septembrī (turpmāk – Pakalpojumu līgums). Ar noslēgto Pakalpojumu līgumu var iepazīties mājas lapā, sadaļā: PIELIKUMI.

  Ar Pakalpojumu līguma spēkā stāšanos dienu spēku zaudē 2012.gada 5.jūnija Līgums Nr.P12/1 un Līguma 2014.gada 21.novembra grozījumi Nr.1, kas noteica, ka Pārvaldnieka pārvaldījumā esošajās dzīvojamās mājās, kurās atskaites periodā ūdens lietotāju noziņotais patērētā ūdens daudzums, atbilstīgi individuālo ūdens skaitītāju rādījumiem, ir mazāks par mājas kopējā skaitītāja rādījumiem, pakalpojuma lietotājiem norēķinos par pakalpojumu tiek aprēķināta ūdens patēriņa starpība līdz 7%.

  Saskaņā ar jaunajā Pakalpojumu līgumā noteikto pakalpojumu uzskaites metodi un norēķinu kārtību ūdens un kanalizācijas patēriņš tiks noteikts pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas/ēkas kopējā ūdens skaitītāja rādījumiem, kurus nolasa Pakalpojumu sniedzējs katru mēnesi, mēneša pēdējā datumā. Un ar 2022.gada 1.septembri dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem ūdens patēriņa starpību jāsedz pilnā apmērā *.

  Ņemot vērā augstākminēto, aicinām regulāri nodot ūdens skaitītāju rādījumus no mēneša 15.datuma līdz mēneša beigām elektroniski mājas lapā www.tukumanami.lv vai pa tālruni 63122330, lai neveidotos starpība starp mājas kopējo ūdens skaitītāju un dzīvokļu īpašnieku/īrnieku nodotajiem ūdens skaitītāju rādījumiem.

 • Norādām, ka dzīvojamo māju īpašnieki ir tiesīgi lemt par tiešajiem norēķiniem ar pakalpojumu sniedzēju. SIA „Tukuma ūdens” tiešo norēķinu par ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas vienam klientam sastāda 2,55 eiro + PVN 21%. Pielikumā: Kalkulacija_Tukuma udens_tiesie norekini

  Individuālo ūdens skaitītāju ierīkošanu un nomaiņu pēc verifikācijas veic dzīvojamās mājas pārvaldnieks (apsaimniekotājs), jebkura fiziska vai juridiska persona ar tiesībām šādu darbu veikt, atbilstoši dzīvojamās mājās pārvaldnieka (apsaimniekotāja) izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Tehniskie noteikumi individuālo ūdens skaitītāju ierīkošanai (maiņai) Tukumā SIA "Tukuma nami" apsaimniekojamās mājās un informācija par SMART+ vienstrūklas turbīnveida ūdens patēriņa skaitītājiem ir atrodama sadaļā :PIELIKUMI 

 • SIA „Tukuma nami” veic individuālo ūdens skaitītāju ierīkošanu visos dzīvokļos un nedzīvojamo telpu īpašumos, kā arī nomaiņu, paredzot nomas maksas iekasēšanu par katru ierīkoto vai nomainīto skaitītāju. Nomas maksa par vienu ierīkoto vai nomainīto individuālo ūdens skaitītāju ir 0,71 eiro mēnesī (t.sk. PVN).

Skaitītāju rādījumi jānoziņo katra mēneša beigās no 25. līdz mēneša pēdējam datumam.  

Ūdens skaitītāju rādījumus var noziņot, zvanot SIA "Tukuma nami" dispečeram pa tālr. 63122330 (visu diennakti), vai pieslēdzoties rādījumu nodošanai mājaslapā. Lai saņemtu paroli, lūdzu griezties pie SIA "Tukuma nami" sekretāres, Tukumā, Kurzemes  ielā 9, un norādīt īpašnieka vai tā pilnvarotās personas e-pasta adresi.

2. SIA „Tukuma ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

par ūdensapgādi:  1,30 EUR/m³ + PVN 21% ; 

par kanalizācijas novadīšanu: 1,72 EUR/m³ + PVN 21%.

Noteikts no 2023.gada 1.maija. Tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 27.09.2022. lēmumu Nr.182 (prot.Nr.40, 4.p.).

3. SIA "Tukuma Siltums" siltumenerģijas realizācijas tarifi 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifi:

No 2023. gada 1. augusta līdz 2024. gada 31. jūlijam  69,27 EUR/MWh (bez PVN);

No 2024. gada 1. augusta līdz jauna tarifa apstiprināšanai  65,86 EUR/MWh (bez PVN). 

Tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 29.06.2023. lēmumu Nr. 73.

Jauntukums mikrorajonā aktuālais gala tarifs  91,64 EUR/MWh (bez PVN).

Ar 2022.gada 1.jūliju ir mainīta maksas aprēķināšanas kārtība par siltumenerģiju, ko izmanto daudzdzīvokļu ēku siltā ūdens cirkulācijas sistēmā un ūdens uzsildīšanas pakalpojumam

*siltumenerģija, ko izmanto siltā ūdens cirkulācijas sistēmā, noteikta 0,1 līdz 0,2 MWh  1 dzīvoklim mēnesī;

*ūdens uzsildīšanai MWh/m3 (maksa par 1 m3, kas būs atkarīga no ēkā iepriekšējā mēnesī patērētās siltumenerģijas daudzuma). 

 • Iedzīvotājiem, kuri pērk siltumenerģiju no SIA "Tukuma Siltums", ir noteikts apkures avansa maksājums,  jūnijā, jūlijā, augustā septembrī un oktobrī - 0,57 EUR/m² (Tukuma novada Domes 29.05.2014. lēmums (prot.Nr.6, 16.§.)).

 

4. Šķidro atkritumu izvešanas (asenizācijas) cena

Ar 2022.gada 1.novembri viena izvedamā kubikmetra cena tiek noteikta EUR 14,52 (bez PVN), transporta izmaksas par nobrauktiem kilometriem līdz pakalpojuma sniegšanas vietai EUR 0,65/km (bez PVN). Maksimālais vienā izvešanas reizē izvedamo šķidro atkritumu daudzums ir 5 m³.

5. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" sauso sadzīves atkritumu izvešanas, 

sadzīves atkritumu apglabāšanas un liela izmēra atkritumu un būvgružu pieņemšanas pakalpojuma tarifi.

Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgts ar SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"".

 Nešķirotu sauso sadzīves atkritumu savākšanas tarifs no 2024. gada 1. janvāra  23,23 EUR/m³ (bez PVN).

NESKIROTIEM SADZIVES ATKRITUMIEM

Spēkā esošais SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs kopā ar Dabas resursu nodokli (pie DRN likmes 95 EUR/t) periodā no 2024. gada 1. janvāra 89,28 EUR/t (bez PVN).

Liela izmēra atkritumu un būvgružu ievešanas Tukuma pārkraušanas-šķirošanas stacijā cena no 2024. gada 1. janvāra 142,64 EUR/t (bez PVN).

Bioloģiski noārdāmo atkritumu ievešanas Tukuma pārkraušanas-šķirošanas stacijā cena no 2024. gada 1. janvāra 42,00 EUR/t (bez PVN)

6. Par komunālo maksājumu atvieglojumiem Tukuma novada pašvaldības Sociālajos dzīvokļos.

 Aviācijas ielā 3, Celtnieku ielā 3 un Celtnieku ielā 10, Tukumā sociālo dzīvokļu īrniekiem tiek piemēroti īres un pakalpojumu (apkure, apsaimniekošana) maksas atvieglojumi 70 % apmērā, ko piešķir Dzīvokļu komisija.

 Tukuma novada Domes Saistošie noteikumi Nr.45 (prot.Nr. 26, 4.§. 29.12.2021.)

7. Par siltumenerģijas siltā ūdens cirkulācijas sistēmā un ūdens uzsildīšanas maksas noteikšanu.

*Siltumenerģija, ko izmanto siltā ūdens cirkulācijas sistēmā (neatkarīgi no tā, vai dzīvoklī lieto, vai nelieto centralizēto siltā ūdens uzsildīšanas pakalpojumu) tiek aprēķināta: no 0,1 līdz 0,2 MWh vienam dzīvoklim mēnesī.

*ūdens uzsildīšanas maksa (MWh/m³) būs atkarīga no ēkā iepriekšējā mēnesī patērētā siltumenerģijas daudzuma.

Ar 01.07.2022. atcelta Tukuma novada Domes apstiprinātā instrukcija „Par siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā, kuras siltumenerģiju saņem no SIA „Tukuma Siltums” centrālās katlu mājas”. 

  - Ēku saraksts, kur karstā ūdens padeve atbilstoši ēkas projektam izbūvēta ar ūdens cirkulācijas sistēmu (ēku saraksts):

Baložu ielā 11,

Celtnieku ielā 2, 3, 4, 6, 8, 10,

Dārzniecības ielā 3, 20,

Krasta ielā 1, 

Kalēju ielā 1,

Kurzemes ielā 2, 3, 4, 10, 12, 16

Meža ielā 2, 4, 10, 11, 13, 15, 20, 25,

Pasta ielā 21, 

Raudas ielā 28,

Smilšu ielā 38, 42, 44, 

Spartaka ielā 5, 7, 9, 11, 16a, 16, 26,

Valguma ielā 2, 4,

Veidenbauma ielā 1, 8.

- Ēku saraksts, kur karstā ūdens padeve atbilstoši ēkas projektam izbūvēta bez ūdens cirkulācijas sistēmas (ēku saraksts):

Baložu ielā 9,

Dārzniecības ielā 4,

Kurzemes ielā 14, 18, 20, 22,

Meža ielā 18,

Valguma ielā 6.

- dzīvojamā ēkā Baznīcas ielā 12A 

*maksa par siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai ziemas periodā tiek aprēķināta un veidojas no:

 maksas par izlietoto siltumenerģiju karstā ūdens cirkulācijai – atbilstoši 0.15 MWh uz vienu dzīvokļa īpašumu, (no 01.01.2023. līdz 03.03.2023. tarifs 77.68 EUR +PVN 12% = 87.00 EUR, maksa 13.05 EUR /mēnesī vienam īpašumam);

 maksas par ūdens uzsildīšanu 0.06 MWh 1m³ uzsildīšanai (n01.01.2023. līdz 03.03.2023. tarifs: 77.68 EUR +PVN 12%= 87.00 EUR, maksa 5.22 EUR/m³).

*maksa par siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai vasaras periodā tiek aprēķināta un veidojas no:

maksas par izlietoto siltumenerģiju karstā ūdens cirkulācijai – atbilstoši 0.15 MWh uz vienu dzīvokļa īpašumu;

maksas par ūdens uzsildīšanu – no kopējām MWh atskaitīta maksa par siltumenerģiju, kas patērēta siltā ūdens cirkulācijai, un atlikusī summa sadalīta uz patērētajiem siltā ūdens kubikmetriem.

8. Lietotāja ūdens un kanalizācijas patēriņa uzskaites kārtība.

1) ūdens daudzumu, ko patērē Lietotājs/Blakus lietotājs, nosaka tikai pēc ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem. Izņēmuma gadījumos – saskaņojot ar Pakalpojumu sniedzēju – pēc esošajām ūdens patēriņa normām un Apsaimniekotāja, Lietotāja/Blakus lietotāja sniegtajām ziņām.

2) ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus nolasa Lietotājs/Blakus lietotājs un noteiktajā termiņā paziņo tos pakalpojumu sniedzējam vai apsaimniekotājam.

3) ja Lietotājs/Blakus lietotājs noteiktajā termiņā neinformē par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem, ūdens patēriņu vienu mēnesi nosaka pēc vidējā patēriņa iepriekšējos mēnešos. Ja Lietotājs/Blakus lietotājs neinformē pakalpojumu sniedzēju vai apsaimniekotāju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem ilgāk par trim mēnešiem, nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc trīs mēnešu vidējā rādījuma, piemērojot koeficientu 2. Pārmaksa Lietotājam/Blakus lietotājam netiek atmaksāta.

4) gadījumā, ja dzīvoklī viesiem ūdens skaitītājiem ir beidzies verifikācijas termiņš, īpašniekam trīs mēnešu laikā ir jāveic skaitītāju verifikācija. Pēc šī termiņa beigām aprēķins par patērēto ūdens daudzumu jāveic atbilstoši aprēķina metodikai.

5) ja ūdens patēriņa skaitītājs ir bojāts, tas jāatjauno ne ilgāk kā mēneša laikā. Pirmo mēnesī patēriņš tiek aprēķināts pēc iepriekšējo trīs mēnešu vidējā rādījuma. Nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc trīs mēnešu vidējā rādījuma, piemērojot koeficientu 2;

6) dzīvokļos, kuros nav reģistrēta neviena persona un nav ierīkoti ūdens patēriņa skaitītāji, maksas aprēķinu par patērēto ūdens daudzumu veic nosakot nosacītu cilvēku skaitu 0,05 cilvēki uz dzīvojamās platības kvadrātmetru un pielietojot normatīvu, kas paredzēti dzīvokļiem bez ūdens skaitītājiem;

7) gadījumā, ja dzīvoklī ūdens uzskaite notiek ar vairākiem ūdens skaitītājiem un atskaites periodā kāds no tiem ir bojāts vai beidzies tā verifikācijas termiņš, aprēķinu bojātam vai skaitītājam, kam beidzies verifikācijas termiņš, nosaka pēc 5) punkta nosacījumiem;

8) ja dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks, ierīkojot ūdens daudzuma uzskaites līdzekļus, nav paziņojis skaitītāja rādījumus un nav iespējams aprēķināt vidējo patēriņa daudzumu, Pakalpojuma sniedzējs vai Apsaimniekotājs veic aprēķinu par patērēto ūdens daudzumu attiecīgajā periodā atbilstoši normatīvam, kāds noteikts dzīvokļiem bez ūdens daudzuma uzskaites.

9) saņemto pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolskaitītājus, rakstiski paziņojot par to Lietotājam/Blakus lietotājam. Lietotājs/Blakus lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojuma sniedzējam veikt kontrolmērījumus;

10) ja Lietotājs/Blakus lietotājs ļaunprātīgi ir noņēmis ūdens skaitītāja vai  noslēgarmatūras plombas, vai veicis ūdensvada pārbūvi, kuras dēļ ir iespēja lietot ūdeni bez uzskaites, patēriņu uzskaita trīskāršā apmērā no pēdējo trīs mēnešu vidējā patēriņa mēnesī, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus.

 

Skaitītāju rādījumi jānoziņo katra mēneša beigās līdz pēdējam datumam SIA "Tukuma nami" diennakts dispečeram - tālr. 63122330, vai pieslēdzoties rādījumu nodošanai mājaslapā. 

Lai varētu noziņot ūdens skaitītāju rādījumus mūsu mājas lapā, lūdzu griezties pie SIA "Tukuma nami" sekretāres, Tukumā, Kurzemes  ielā 9, un norādīt īpašnieka vai tā pilnvarotās personas e-pasta adresi.

 

  Ziņojot ūdens skaitītāja rādījumus mājas lapā, ir precīzi jānorāda visi uz skaitītāja redzamie cipari.

 

 
Sekojiet informācijai mūsu mājas lapā!