Svarīgi jaunumi

Cienījamie klienti!

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un valdības noteiktajiem ierobežojumiem, 

SIA „TUKUMA NAMI” norēķinu KASE SLĒGTA!

Norēķinus par pakalpojumiem lūdzam veikt izmantojot internetbanku.

Rēķinu apmaksu var veikt veikala "MAXIMA" kasēs. 

Klientu apkalpošana tiek organizēta ar iepriekšēju pierakstu.

Informācijai un līgumu slēgšanai lūdzam sazināties pa tālruni 63182255, 63125686 vai e-pastu: nami@tukumanami.lv

Ūdens skaitītāju rādījumus var noziņot elektroniski vai pa tālruni 63122330

Avārijas gadījumā zvanīt: 63122330 Diennakts dispečerdienests

1. Par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu katra dzīvokļa īpašnieks/īrnieks var iepazīties ar tam piešķirto lietotāja kodu un paroli www.tukumanami.lv mājas lapā, kā arī SIA „Tukuma nami” grāmatvedībā, Kurzemes ielā 9, Tukumā. 

Ugunsdrošības instrukciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem U-1 lūdzam skatīt sadaļā : PIELIKUMI 

Informācija par dzīvojamo telpu īres maksu Tukuma novada pašvaldībai piederošajā dzīvojamā fondā

Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 30.04.2015. lēmumu (prot.Nr.4,23.§) pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem (ĪRES DZĪVOKĻIEM) sākot ar 2015.gada 1.decembri  papildus īres maksai tiks aprēķināta un iekasēta īres maksā ietilpstošā peļņas daļa:

- labiekārtotiem dzīvokļiem (ūdensvads, kanalizācija, centrālā apkure) 0,08 euro/m² mēnesī;

- daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem (ūdensvads un/vai kanalizācija) 0,06 euro/m² mēnesī;

- dzīvokļiem bez ērtībām 0,04 euro/m² mēnesī.

Lēmumā noteiktā maksa netiks iekasēta par dzīvokļiem, kuriem ir noteikts sociālā dzīvokļa statuss.

Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 25.04.2019. lēmumu (prot.Nr.6,38.§) ar 2020. gada 1. janvāri Pašvaldībai piederošajās dzīvojamās telpās Tukuma pilsētā, tiks piemērota šāda īres maksas peļņas daļa:

 - labiekārtotiem dzīvokļiem (ūdensvads, kanalizācija, centrālā apkure) 0,80 euro/m² mēnesī;

 - daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem (ūdensvads un/vai kanalizācija, malkas apkure) 0,60 euro/m² mēnesī;

 - dzīvokļiem bez ērtībām 0,40 euro/m² mēnesī.

Ar 2016.gada 1.jūliju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumam tiek piemērota PVN likme (21% apmērā).

Pamats: 18.12.2015. grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā.

Informējam, ka  ar 2015.gada 1.janvāri izdarīti grozījumi Tukuma novada Domes 21.11.2013. lēmumā „Par pašvaldības pārvaldījumā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu Tukuma pilsētā”, nosakot, ka: 

* maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju tiek aprēķināta proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam;

* maksa par elektroenerģiju mājas koplietošanas telpu apgaismošanai, kā arī kopīpašumā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju ierīču darbināšanai – atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam;

* maksas par patērēto ūdeni un kanalizāciju sadalījums tiek veikts atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

* dzīvokļos, kuros nav deklarēta neviena persona, aprēķins tiek veikts kā par vienu deklarēto personu. (MK noteikumi Nr.1013, "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu").

Pamats: Tukuma novada Domes 20.11.2014. lēmums (prot. Nr.14, 8.§.).


Ar Tukuma novada Domes 22.12.2016. lēmumu izdarīti grozījumi Tukuma novada Domes 21.11.2013. lēmumā „Par pašvaldības pārvaldījumā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu Tukuma pilsētā”, izmainīts 1.punkts, nosakot, ka Tukuma pilsētas pašvaldības pārvaldījumā esošo dzīvojamo māju individuālo ūdens skaitītāju ierīkošanu un nomaiņu pēc verifikācijas veic dzīvojamās mājas pārvaldnieks (apsaimniekotājs), jebkura fiziska vai juridiska persona ar tiesībām šādu darbu veikt, atbilstoši dzīvojamās mājās pārvaldnieka (apsaimniekotāja) izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Tehniskie noteikumi individuālo ūdens skaitītāju ierīkošanai (maiņai) Tukumā SIA "Tukuma nami" apsaimniekojamās mājās un informācija par SMART+ vienstrūklas turbīnveida ūdens patēriņa skaitītājiem ir atrodama sadaļā :PIELIKUMI 

SIA „Tukuma nami” veic individuālo ūdens skaitītāju ierīkošanu visos dzīvokļos un nedzīvojamo telpu īpašumos, kā arī nomaiņu pret verificētajiem, paredzot nomas maksas iekasēšanu par katru ierīkoto vai nomainīto skaitītāju pašvaldības pārvaldījumā esošajās dzīvojamās mājās.  Noteikts, ka pašvaldības pārvaldījumā esošajās dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā nomas maksa par vienu ierīkoto vai nomainīto individuālo ūdens skaitītāju ir 0,71 euro mēnesī (t.sk. PVN).

Sākot ar 01.08.2018. atkārtoti verificētu ūdens skaitītāju verifikācijas maksa noteikta 0,52 euro par 1 atkārtoti verificētu skaitītāju mēnesī.

2. SIA „Tukuma ūdens” tarifi:

par ūdensapgādi:  1,00 EUR/m³ + PVN 21% ;

par kanalizācijas novadīšanu: 1,37 EUR/m³ + PVN 21% 

Spēkā no 2018.gada 1.februāra.

Tarifs apstiprināts pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komiijas padomes lēmumu Nr.150 (prot.Nr.45, 1.p.) no 14.12.2017.

3. SIA "Tukuma Siltums" siltumenerģijas realizācijas tarifs (spēkā no 01.06.2018.):

iedzīvotājiem (fiziskām personām) 1MWh cena  51,37 EUR + 12% PVN ;

pārējiem patērētājiem (juridiskām personām) 1 MWh cena 51,37 EUR + 21% PVN .

Pamats: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 26.04.2017. lēmums.

4. Iedzīvotājiem, kuri pērk siltumenerģiju no SIA "Tukuma Siltums", noteikts avansa maksājums jūnijā, jūlijā, augustā septembrī un oktobrī - 0,57 EUR/m² .

 Pamats: Tukuma novada Domes 29.05.2014. lēmums (prot.Nr.6, 16.§.)

5. Par  sauso sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem.

Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgts ar SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra""".

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas tarifs no 2020.gada 1.janvāra ir 13,49 EUR par 1 m³ (bez PVN).

Informējam, ka saskaņā ar dabas resursu nodokļa likmes maiņu, no 2021.gada 1.janvāra sadzīves atkritumu savākšanas tarifs būs 14,22 EUR par 1 m³ (bez PVN).

NESKIROTIEM SADZIVES ATKRITUMIEM

6. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības "Piejūra"" nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (deponēšanas) tarifs: 28,44 EUR/t (bez PVN).

Kopējā nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas cena no 2019. gada 1. janvāra  86,44 EUR/t, kas ietver tarifu (28,44 EUR/t), Dabas resursu nodokli (43,00 EUR/t) un PVN 21% (15,00 EUR/t).

7. Par komunālo maksājumu atvieglojumiem Tukuma novada pašvaldības sociālo dzīvokļu īrniekiem.

 Aviācijas ielā 3, Celtnieku ielā 3 un Celtnieku ielā 10, Tukumā, Tukuma novada pašvaldības sociālo dzīvokļu īrniekiem :

maksa par īri noteikta - viena trešā daļa no faktiskajām mēneša noteiktajām dzīvokļa īres maksām.

maksa par siltumapgādi - 0,43 EUR par vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī.

  Tukuma novada Domes 25.09.2014. lēmums (prot.Nr.11, 15.§.).

8. Par ūdens uzsildīšanas un padeves samaksas noteikšanu.

SIA „Tukuma nami” informē, ka ar 2012.gada 1.oktobri pamatojoties uz Tukuma novada Domes apstiprināto instrukciju „Par siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā, kuras siltumenerģiju saņem no SIA „Tukuma Siltums” centrālās katlu mājas” dzīvojamās mājās, kur atbilstīgi projektam ir izbūvēta karstā ūdens cirkulācija,  tiek noteikts maksājums visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem (neatkarīgi no tā, vai lieto, vai nelieto centralizēto siltā ūdens uzsildīšanaspakalpojumu): patērētā siltumenerģija siltā ūdens cirkulācijai - 0,1 MWh.

Maksa par ūdens uzsildīšanu šī pakalpojuma lietotājiem pēc minētās instrukcijas nosacījumiem tiks aprēķināta apkopojot iepriekšējā gada statistikas datus un nosakot katrai mājai gada vidējo siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens sagatavošanai.

Tukuma novada Dome 2017.gada 30.maijā (prot.Nr.8,21.§.) ir pieņēmusi zināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto siltumenerģijas tarifu 50,58 EUR/MWh (bez PVN) un apstiprinājusi maksu:

1) par siltā ūdens cirkulāciju EUR 5,49 (bez PVN) vienas dzīvoklim mēnesī;

2) par ūdens uzsildīšanu EUR 4,94 (bez PVN) par 1 m³.

  - Ēku saraksts, kur karstā ūdens padeve atbilstoši ēkas projektam izbūvēta ar ūdens cirkulācijas sistēmu (ēku saraksts):

Baložu ielā 11,

Celtnieku ielā 2, 3, 4, 6, 8, 10,

Dārzniecības ielā 3, 20,

Krasta ielā 1, 

Kalēju ielā 1,

Kurzemes ielā 2, 3, 4, 10, 12, 16

Meža ielā 2, 4, 10, 11, 13, 15, 20, 25,

Pasta ielā 21, 

Raudas ielā 28,

Smilšu ielā 38, 42, 44, 

Spartaka ielā 5, 7, 9, 11, 16a, 16, 26,

Valguma ielā 2, 4,

Veidenbauma ielā 1, 8.

- Ēku saraksts, kur karstā ūdens padeve atbilstoši ēkas projektam izbūvēta bez ūdens cirkulācijas sistēmas (ēku saraksts):

Baložu ielā 9,

Dārzniecības ielā 4,

Kurzemes ielā 14, 18, 20, 22,

Meža ielā 18,

Valguma ielā 6.

- dzīvojamā ēkā Baznīcas ielā 12A 

maksa par siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai ziemas periodā tiek aprēķināta un veidojas no:

 maksas par izlietoto siltumenerģiju karstā ūdens cirkulācijai – atbilstoši 0.15 MWh uz vienu dzīvokļa īpašumu, (Tarifs:61.13 EUR+PVN = 73.97 EUR) 11.10 EUR /mēnesī vienam īpašumam;

 maksas par ūdens uzsildīšanu 0.06 MWh 1m3 uzsildīšanai (Tarifs: 61.13 EUR +PVN = 73.97 EUR) 4.44 EUR/m3.

maksa par siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai vasaras periodā tiek aprēķināta un veidojas no:

maksas par izlietoto siltumenerģiju karstā ūdens cirkulācijai – atbilstoši 0.15 MWh uz vienu dzīvokļa īpašumu, (Tarifs:61.13 EUR+PVN = 73.97 EUR) 11.10 EUR/mēnesī 1 īpašumam;

maksas par ūdens uzsildīšanu – no kopējām MWh atskaitīta maksa par siltumenerģiju, kas patērēta siltā ūdens cirkulācijai, un atlikusī summa sadalīta uz patērētajiem siltā ūdens kubikmetriem.

9. Lietotāja ūdens un kanalizācijas patēriņa uzskaites kārtība.

1) ūdens daudzumu, ko patērē Lietotājs/Blakus lietotājs, nosaka tikai pēc ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem. Izņēmuma gadījumos – saskaņojot ar Pakalpojumu sniedzēju – pēc esošajām ūdens patēriņa normām un Apsaimniekotāja, Lietotāja/Blakus lietotāja sniegtajām ziņām.

2) ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus nolasa Lietotājs/Blakus lietotājs un noteiktajā termiņā paziņo tos pakalpojumu sniedzējam vai apsaimniekotājam.

3) ja Lietotājs/Blakus lietotājs noteiktajā termiņā neinformē par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem, ūdens patēriņu vienu mēnesi nosaka pēc vidējā patēriņa iepriekšējos mēnešos. Ja Lietotājs/Blakus lietotājs neinformē pakalpojumu sniedzēju vai apsaimniekotāju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem ilgāk par trim mēnešiem, nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc trīs mēnešu vidējā rādījuma, piemērojot koeficientu 2. Pārmaksa Lietotājam/Blakus lietotājam netiek atmaksāta.

4) gadījumā, ja dzīvoklī viesiem ūdens skaitītājiem ir beidzies verifikācijas termiņš, īpašniekam trīs mēnešu laikā ir jāveic skaitītāju verifikācija. Pēc šī termiņa beigām aprēķins par patērēto ūdens daudzumu jāveic atbilstoši aprēķina metodikai.

5) ja ūdens patēriņa skaitītājs ir bojāts, tas jāatjauno ne ilgāk kā mēneša laikā. Pirmo mēnesī patēriņš tiek aprēķināts pēc iepriekšējo trīs mēnešu vidējā rādījuma. Nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc trīs mēnešu vidējā rādījuma, piemērojot koeficientu 2;

6) dzīvokļos, kuros nav reģistrēta neviena persona un nav ierīkoti ūdens patēriņa skaitītāji, maksas aprēķinu par patērēto ūdens daudzumu veic nosakot nosacītu cilvēku skaitu 0,05 cilvēki uz dzīvojamās platības kvadrātmetru un pielietojot normatīvu, kas paredzēti dzīvokļiem bez ūdens skaitītājiem;

7) gadījumā, ja dzīvoklī ūdens uzskaite notiek ar vairākiem ūdens skaitītājiem un atskaites periodā kāds no tiem ir bojāts vai beidzies tā verifikācijas termiņš, aprēķinu bojātam vai skaitītājam, kam beidzies verifikācijas termiņš, nosaka pēc punkta 5) prasib6m;

8) ja dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks, ierīkojot ūdens daudzuma uzskaites līdzekļus, nav paziņojis skaitītāja rādījumus un nav iespējams aprēķināt vidējo patēriņa daudzumu, Pakalpojuma sniedzējs vai Apsaimniekotājs veic aprēķinu par patērēto ūdens daudzumu attiecīgajā periodā atbilstoši normatīvam, kāds noteikts dzīvokļiem bez ūdens daudzuma uzskaites.

9) saņemto pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolskaitītājus, rakstiski paziņojot par to Lietotājam/Blakus lietotājam. Lietotājs/Blakus lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojuma sniedzējam veikt kontrolmērījumus;

10) ja Lietotājs/Blakus lietotājs ļaunprātīgi ir noņēmis ūdens skaitītāja vai  noslēgarmatūras plombas, vai veicis ūdensvada pārbūvi, kuras dēļ ir iespēja lietot ūdeni bez uzskaites, patēriņu uzskaita trīskāršā apmērā no pēdējo trīs mēnešu vidējā patēriņa mēnesī, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus.

 

Skaitītāju rādījumi jānoziņo katra mēneša beigās līdz pēdējam datumam SIA "Tukuma nami" dispečerdienestam - tālr.63122330, vai mājaslapā. 

Lai varētu noziņot ūdens skaitītāju rādījumus mūsu mājas lapā, lūdzu griezties pie SIA "Tukuma nami" sekretāres, Tukumā, Kurzemes  ielā 9, un norādīt īpašnieka vai tā pilnvarotās personas e-pasta adresi.

 

  Ziņojot ūdens skaitītāja rādījumus mājas lapā, ir precīzi jānorāda visi uz skaitītāja redzamie cipari.

 

 
Sekojiet informācijai mūsu mājas lapā!